fb
Powiadomienie o dostępności Otrzymasz od nas maila, jak tylko produkt będzie ponownie dostępny.
Email Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do innych celów, niż do wysłania wiadomości o dostępności produktu.

Sklepu Internetowego amumu.pl

obowiązujący od 01.01.2024 r.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w treści niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:

 • „Dostawca” – podmiot świadczący profesjonalne usługi transportowe zajmujący się dostawą zamówionych przez Klienta ze Sklepu towarów.
 • „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może zostać zawarta umowa sprzedaży.
 • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (np. Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • „Konto” – uruchomiony w Witrynie przez Usługodawcę na podstawie dokonanej przez Klienta rejestracji i zawartej przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną panel, który przypisany jest indywidualnie do Klienta.
 • „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 • „Sklep” – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy za pośrednictwem strony internetowej amumu.pl, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
 • „Trwały nośnik” – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • „Usługodawca” – ZOYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001077250, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kossaka 101, 64-920 Piła, NIP:7642717602, REGON: 527259550
 • „Witryna” – strona internetowa Sklepu, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep, działająca pod adresem internetowym: www.amumu.pl.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.amumu.pl jest: ZOYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001077250, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kossaka 101, 64-920 Piła, NIP:7642717602, REGON: 527259550
  2. Usługodawca, za pośrednictwem Witryny, prowadzi Sklep, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 344 z późn. zm.).
  3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, może być jedynie podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektryczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, w szczególności pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia Konta w Sklepie), który złożył zamówienie.
  4. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia Konta w Witrynie.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Witryny, a także w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Korzystanie z Witryny możliwe jest pod warunkiem posiadania urządzenia z dostępem do Internetu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Witryny to:
  • przeglądarka internetowa w wersji najnowszej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującą pliki typu „cookies”;
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2Mb/s.
 5. Witryna wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania Witryny do potrzeb Klientów. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę do urządzeń Klientów. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.Klientmoże wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny, a nawet to uniemożliwić. Szczegółowy opis wykorzystywania plików „cookies” znajduje się w Polityce Prywatności.
 1. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.
 2. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki . Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Towary przechodzą na własność Konsumenta w momencie ich wydania, czyli z dniem wysyłki.
 4. Sklep prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Poprzez prowadzenie Sklepu Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnieniu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne oraz audiowizualne.
 2. W przypadku założenia przez Klienta Konta, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu tego Konta w Witrynie.
 3. Klient, który założył Konto może w każdej chwili zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta, w sposób opisany w § 5 ust. 6 Regulaminu. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Klienta, Usługodawca dokona usunięcia Konta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym paragrafie są nieodpłatne.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług opisanych w niniejszym paragrafie w przypadku:
  • podejmowania przez Klienta działań na szkodę Usługodawcy, Sklepu, innych Klientów lub osób trzecich;
  • naruszenia przez Klienta przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów;
  • wykrycia niepożądanych działań naruszających zasady bezpieczeństwa, w szczególności przełamywania zabezpieczeń Witryny.
 6. W przypadku zablokowania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca zawiadomi Klienta o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres mailowy.
 7. Zablokowanie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym do Konta trwa przez okres niezbędny do ustalenia i rozwiązania przyczyny zablokowania usługi.
 8. Wszelkie problemy, uwagi czy zawiadomienia o nieprawidłowościach w świadczonych usługach drogą elektroniczną Klient może zgłaszać mailowo na adres: kontakt@amumu.pl.
 9. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym usługi Konta w Witrynie poprzez usunięcie Konta założonego w ramach rejestracji.
 10. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

§ 5. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 1. Składanie zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji Konta w Witrynie.
 2. Rejestracja Konta przez Klienta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji:
  • loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła,
  • danych niezbędnych do realizacji składanych następnie zamówień o których mowa w § 8 Regulaminu,
  • akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”.
 3. Warunkiem dokonania rejestracji Konta jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie i dostępnej w Witrynie Polityce Prywatności.
 4. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klientowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Klienta za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio Konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego Konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 5. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia Konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@amumu.pl. Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 7. Usługa Konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 8. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta z przyczyn określonych w § 4 ust. 5 Regulaminu lub wypowiedzieć dostęp do Konta Klientowi z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa, Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności autorskie prawa majątkowe i prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, Witryny jak i znajdujących się w Witrynie wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, z wyłączeniem fotografii i logotypów przedstawionych w Witrynie w celach prezentacji towarów lub usług, do których prawa autorskie należą do osób trzecich.
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) lub ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 3. Korzystanie z praw własności intelektualnej, praw autorskich majątkowych lub osobistych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz za wyraźną, wyrażoną w formie pisemnej zgodą Usługodawcy.
 4. Rozpowszechnianie przez Klienta bez zgody Usługodawcy treści związanych z opisywanymi w niniejszym paragrafie prawami, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich lub praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z Witryny, Sklepu lub usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Witryny, Sklepu i Konta do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności poprzez publikowanie treści o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym czy sprzedażowym.
 3. Każdy przypadek naruszenia w Witrynie praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, zasad moralnych, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie umowy, powinien zostać niezwłocznie zgłoszony Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@amumu.pl.
 4. Usługodawca zobowiązuje się podjąć stosowne działania zmierzające do usunięcia naruszeń, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 8. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok oraz mailowo na adres: kontakt@amumu.pl.
 3. Klient w procesie składania, zamówienia, może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. W przypadku woli otrzymania faktury VAT przez Klientów będących Przedsiębiorcami (podatnikami VAT), Klient powinien zadeklarować taką wolę w momencie składania zamówienia.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.
 5. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją zamówienia.
 6. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 7. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi zamówione towary zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.). Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

§ 9. PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich – i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione produkty:
  1. przelew (przedpłata): należność za zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Usługodawcy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;
  2. płatność online za pośrednictwem Paynow.. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z paynow.pl;
  3. płatność kartą;
  4. płatność online za pośrednictwem PayU. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z PayU;
  5. płatność online za pośrednictwem paypal.pl. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z PayPal.
 3. Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta za pośrednictwem Witryny o terminie w jakim Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie.
 4. W przypadku niewykonania płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w § 93 Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim przypadku Usługodawca prześlę Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu Paynow oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie paynow.pl Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 7. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu PayU oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://poland.payu.com/Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.
 8. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.pl. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.
 9. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 10. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy,
  2. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Paynow/kartą/PayU/PayPal – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, chyba, że w opisie towaru wskazany jest inny czas realizacji. Szczegółowe informacje o realizacji zamówienia określone są na stronie https://amumu.pl/dostawa.
 4. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
 5. Po wysłaniu do Klienta zamówienia są doręczane kurierem w czasie 1-2 dni roboczych na terenie Polski.
 6. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@amumu.pl.
 7. Klient zobowiązany jest do zbadania doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
 8. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem: kontakt@amumu.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w 11 Regulaminu.
 9. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia zamówienia na części lub anulowania zamówienia w całości lub części.
 10. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia z alternatywnymi produktami zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
 11. Jeśli w sytuacji opisanej w 10 ust. 10 Regulaminu i zgodnie z wyborem Klienta zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Usługodawca.
 12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Usługodawca zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 10 ust. 10 Regulaminu, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od umowy w całości.
 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 10 ust. 10 Regulaminu, gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia anulowaniu zamówienia lub jego części.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Witryny, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczna za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie pod adresem https://www.amumu.pl/wymiana-i-zwroty, przed upływem tego terminu na adres: AMUMU, Kossaka 101, 64-920 Piła lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@amumu.pl. W przypadku gdy zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287z późn. zm), a więc w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
   • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
   • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 4.  W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić towar na adres Usługodawcy: AMUMU, Kossaka 101, 64-920 Piła lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt. Jeżeli towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w ust. 1-9 powyżej stosuje się również do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12. WARUNKI REKLAMACJI DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może zażądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Konsumenta, numer zamówienia i nazwę reklamowanego towaru; opis niezgodności towaru z umową oraz żądanie Konsumenta. Zaleca się dołączenie zdjęć wadliwego towaru. Konsument zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii dowodu zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego towaru.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Usługodawca udostępnia Formularz Reklamacji na stronie Sklepu pod adresem: https://amumu.pl/wp-content/uploads/2022/08/formularz-reklamacyjny-new.pdf
 5. Reklamacje należy składać:
  a) korespondencyjnie na adres: AMUMU, Kossaka 101, 64-920 Piła lub
  b)  na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@amumu.pl
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.
 7. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 9. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  b) Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z praw opisanych w pkt. 2-9 niniejszego paragrafu,
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 12. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 15. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

§13. WARUNKI REKLAMACJI DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH KLIENTÓW

 1. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w 12 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2020 poz. 1740 tj.), z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
 3. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej: kontakt@amumu.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także, załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz wskazując adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę Dostawcę wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: AMUMU, Kossaka 101, 64-920 Piła.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania na papierze lub innym Trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę Dostawcę, z zastrzeżeniem § 12 5 Regulaminu. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia towaru, koszty dostarczenia wadliwego towaru do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby towar pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia towaru, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego towaru do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia towaru.
 7. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

§14. OPINIE O TOWARACH

 1. Usługodawca zapewnia Klientom możliwość wystawiania oraz dostęp do opinii o towarach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu
 2. Klient ma możliwość wystawienia opinii o towarach na stronie internetowej Sklepu, używając formularza opinii przypisanego do danego towaru.
 3. Klient powinien wystawiać opinie tylko do faktycznie zakupionych lub używanych przez niego towarów
 4. Opinie pochodzą zarówno od zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników. Usługodawca nie weryfikuje zamieszczonych opinii pod kątem ich pochodzenia od Konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.
 5. Opinie są moderowane. Usługodawca nie dopuszcza publikacji opinii o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste.

§ 15. DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej w Witrynie.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do zamówień złożonych od dnia 01.01.2023 r.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.
 5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, poprzez aktualizację danych na Koncie założonym w ramach rejestracji.
 6. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
 7. W przypadku sporów na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Usługodawca oraz Klient zobowiązują się dążyć do rozwiązania sporu w drodze polubownej.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie.
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. Wystawcą karty podarunkowej i podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest ZOYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001077250, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kossaka 101, 64-920 Piła, NIP:7642717602, REGON: 527259550
2. Karta podarunkowa to bon w postaci niematerialnej (kod alfanumeryczny), wystawiony na Okaziciela, uprawniający do zakupu produktów dostępnych w sklepie internetowym www.amumu.pl do wysokości wartości nominalnej bonu.
3. Ważność karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Realizacja karty podarunkowej w sklepie internetowym polega na wpisaniu kodu z karty podarunkowej podczas składania zamówienia.
5. Z karty podarunkowej można skorzystać tylko raz.
6. W przypadku, gdy wartość produktów jest wyższa niż wartość karty podarunkowej Okaziciel zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów.
7. Wystawca odmówi realizacji karty podarunkowej w razie:
a. wyczerpania środków na karcie podarunkowej, lub braku wystarczającej ilości środków;
b. utraty ważności karty podarunkowej;
8. Kartę podarunkową nie podlega zwrotowi.
9. Karta podarunkowa nie może służyć do zakupu innej karty podarunkowej.
10. Okaziciel powinien zachować dane zawarte na karcie podarunkowej w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim.
11. Reklamacje odnośnie działania karty podarunkowej należy zgłaszać elektronicznie na adres email kontakt@amumu.pl.

No products in the cart.