fb
Powiadomienie o dostępności Otrzymasz od nas maila, jak tylko produkt będzie ponownie dostępny.
Email Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do innych celów, niż do wysłania wiadomości o dostępności produktu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami Konkursu są: Ilantris Kamila Dudojć, z siedzibą w Pile, przy ul. Kwiatowej 3A oraz Momme Anna Matysiak, ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia. (Organizator)
2. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem profilu momme_cosmetics na portalu Instagram.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani powiązany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
4. Konkurs trwa w dniach 23-26.03.2023r. od momentu publikacji postu na profilu momme_cosmetics na portalu Instagram. Okres Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydawania nagród.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, a także pozostałych usług, z których korzystają Uczestnicy, takich jak ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnik”).
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są pracownikami Amumu.pl i Momme lub członkami rodzin.
4. W chwili wzięcia udziału w konkursie („Zgłoszenia”) uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu konkursu oraz zgadza się z jego warunkami.
5. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi wyłącznie pod postem konkursowym na profilu momme_cosmetics na portalu Instagram. Odpowiedzi udzielane w formie wiadomości prywatnej nie będą brane pod uwagę.
7. Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika w następujących przypadkach:
a. Niezgodność zgłoszenia z Regulaminem,
b. Naruszenie praw osób trzecich,
c. Zgłoszenie jest obraźliwe lub wulgarne., zawierają treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności.
8. Po zakończeniu konkursu Organizator wybierze jedno zgłoszenie, według własnego uznania, które uzna za najciekawsze spośród przesłanych i które jednocześnie będzie spełniało warunki konkursu. Osoba, której zgłoszenie zostanie wybrane zostanie „Laureatem”.
9. Laureat zostanie poinformowany o wygranej, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia konkursu, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Instagram.
10. W celu otrzymania nagrody Laureat powinien, w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia o wygranej, przesłać organizatorowi wypełniony i podpisany formularz, który wcześniej otrzyma od Organizatora.
11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu Laureat traci prawo do nagrody, która to pozostaje do dyspozycji Organizatora.
12. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi, zgodnie z danymi otrzymanymi na wypełnionym formularzu, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza.

§ 3
NAGRODY
1. „Nagrodami” w Konkursie są:

  • Zestaw od Amumu: otulacz muślinowy Safari, szczotka z naturalnej szczeciny na ciemieniuchę, szczota z włosia koziego dla niemowląt 
  • zestaw kosmetyków od Momme Zielone Jabłuszko (4 produkty: mleczko do twarzy i ciała, oliwka do twarzy i ciała, krem do twarzy, szampon i żel do mycia 2w1.)

2. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego typu, a także ekwiwalent pieniężny.
3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
4. Laureat ma prawo do złożenia oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik, poprzez przeslanie Zgłoszenia oświadcza, że posiada do niego wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi.
2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
a. korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook lub Instagram;
b. do dokonywania modyfikacji, łączenia Zgłoszenia z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw;
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.amumu.pl , wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
d. w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

§ 5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników są Ilantris Kamila Dudojć, z siedzibą w Pile, przy ul. Kwiatowej 3A oraz Momme Anna Matysiak, ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu związanym z organizacją Konkursu i jego, jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród.
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi.
4. Dane osobowe uczestników w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez okres 6 miesięcy.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.amumu.pl.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.

Brak produktów w koszyku.